Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2007
(WILAYAH PERSEKUTUAN)

Home > Statistik Agihan Zakat > WILAYAH PERSEKUTUAN > Terperinci

Negeri : WILAYAH PERSEKUTUAN
Tahun : 2007

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 19,467,938.00 0
Miskin (al-Masakin) 22,591,546.00 0
Amil 14,564,783.00 0
Muallaf 3,856,970.00 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 1,441,716.00 0
Fisabilillah 41,279,097.00 0
Ibnu Sabil 401,593.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 103,603,643.00 0