Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2006
(WILAYAH PERSEKUTUAN)

Home > Statistik Agihan Zakat > WILAYAH PERSEKUTUAN > Terperinci

Negeri : WILAYAH PERSEKUTUAN
Tahun : 2006

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 14,751,940.00 0
Miskin (al-Masakin) 13,687,577.00 0
Amil 12,074,597.00 0
Muallaf 3,125,697.00 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 1,399,151.00 0
Fisabilillah 28,113,775.00 0
Ibnu Sabil 341,103.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 73,493,840.00 0