Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2005
(WILAYAH PERSEKUTUAN)

Home > Statistik Agihan Zakat > WILAYAH PERSEKUTUAN > Terperinci

Negeri : WILAYAH PERSEKUTUAN
Tahun : 2005

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 10,923,732.00 0
Miskin (al-Masakin) 12,659,567.00 0
Amil 10,607,044.00 0
Muallaf 2,310,647.00 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 612,467.00 0
Fisabilillah 23,044,567.00 0
Ibnu Sabil 165,512.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 60,323,536.00 0