Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2017
(KEDAH)

Home > Statistik Agihan Zakat > KEDAH > Terperinci

Negeri : KEDAH
Tahun : 2017

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 10,693,481.00 3,184
Miskin (al-Masakin) 70,009,207.00 44,863
Amil 20,792,096.00 1
Muallaf 1,388,810.00 155
Riqab 0.00 0
Gharimin 57,134.00 24
Fisabilillah 52,631,166.00 105
Ibnu Sabil 163,810.00 50,431
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 155,735,704.00 98,763