Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2017
(KEDAH)

Home > Statistik Agihan Zakat > KEDAH > Terperinci

Negeri : KEDAH
Tahun : 2017

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 12,066,935.45 0
Miskin (al-Masakin) 69,813,700.39 0
Amil 11,145,691.82 0
Muallaf 1,396,310.00 155
Riqab 0.00 0
Gharimin 57,082.78 24
Fisabilillah 57,396,310.00 50,431
Ibnu Sabil 163,710.00 105
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 152,039,740.44 50,715