Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2018
(KEDAH)

Home > Statistik Agihan Zakat > KEDAH > Terperinci

Negeri : KEDAH
Tahun : 2018

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 165,371.40 71
Miskin (al-Masakin) 81,703,881.30 26,198
Amil 27,996,712.61 1
Muallaf 2,174,163.10 170
Riqab 14,600.00 1
Gharimin 1,510,833.88 43
Fisabilillah 64,674,310.91 35,054
Ibnu Sabil 223,930.00 118
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 178,463,803.20 61,656