Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2019
(KEDAH)

Home > Statistik Agihan Zakat > KEDAH > Terperinci

Negeri : KEDAH
Tahun : 2019

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 127,800.00 62
Miskin (al-Masakin) 98,290,566.48 26,473
Amil 25,998,379.72 5,263
Muallaf 3,160,194.01 352
Riqab 29,386.15 5
Gharimin 57,798.40 27
Fisabilillah 64,778,360.36 38,931
Ibnu Sabil 180,036.00 120
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 192,622,521.12 71,233