Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2012
(KEDAH)

Home > Statistik Agihan Zakat > KEDAH > Terperinci

Negeri : KEDAH
Tahun : 2012

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 5,261,080.00 1,078
Miskin (al-Masakin) 38,659,996.71 32,449
Amil 5,561,443.89 0
Muallaf 1,393,320.00 166
Riqab 0.00 0
Gharimin 2,000.00 1
Fisabilillah 41,337,647.78 45,954
Ibnu Sabil 199,665.00 99
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 92,415,153.38 79,747