Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2006
(KEDAH)

Home > Statistik Agihan Zakat > KEDAH > Terperinci

Negeri : KEDAH
Tahun : 2006

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 1,310,200.00 0
Miskin (al-Masakin) 14,434,201.10 0
Amil 2,730,951.83 0
Muallaf 867,378.00 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 9,750.00 0
Fisabilillah 7,716,530.30 0
Ibnu Sabil 380,460.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 27,449,471.23 0