Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2007
(KEDAH)

Home > Statistik Agihan Zakat > KEDAH > Terperinci

Negeri : KEDAH
Tahun : 2007

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 1,391,200.00 0
Miskin (al-Masakin) 16,234,184.00 0
Amil 7,424,140.00 0
Muallaf 821,330.00 95
Riqab 0.00 0
Gharimin 18,389.00 0
Fisabilillah 9,909,903.00 0
Ibnu Sabil 262,900.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 36,062,046.00 95