Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2008
(KEDAH)

Home > Statistik Agihan Zakat > KEDAH > Terperinci

Negeri : KEDAH
Tahun : 2008

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 1,845,000.00 0
Miskin (al-Masakin) 17,621,174.30 0
Amil 5,841,192.81 0
Muallaf 1,013,090.87 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 2,100.00 0
Fisabilillah 15,586,796.25 0
Ibnu Sabil 223,843.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 42,133,197.23 0