Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2010
(KEDAH)

Home > Statistik Agihan Zakat > KEDAH > Terperinci

Negeri : KEDAH
Tahun : 2010

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 2,578,412.90 771
Miskin (al-Masakin) 25,473,986.36 30,701
Amil 6,267,166.45 0
Muallaf 1,184,068.18 140
Riqab 0.00 0
Gharimin 46,549.15 5
Fisabilillah 30,290,887.23 39,331
Ibnu Sabil 220,725.00 208
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 66,061,795.27 71,156