Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2011
(KEDAH)

Home > Statistik Agihan Zakat > KEDAH > Terperinci

Negeri : KEDAH
Tahun : 2011

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 3,309,016.90 1,433
Miskin (al-Masakin) 31,671,848.04 29,800
Amil 10,168,583.58 0
Muallaf 1,454,300.00 127
Riqab 0.00 0
Gharimin 20,636.00 8
Fisabilillah 32,425,049.05 39,365
Ibnu Sabil 751,865.00 75
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 79,801,298.57 70,808