Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2013
(KEDAH)

Home > Statistik Agihan Zakat > KEDAH > Terperinci

Negeri : KEDAH
Tahun : 2013

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 4,753,087.00 13,244
Miskin (al-Masakin) 38,545,882.00 26,074
Amil 15,333,343.00 0
Muallaf 1,399,220.00 133
Riqab 0.00 0
Gharimin 40,265.00 19
Fisabilillah 45,651,800.00 45,269
Ibnu Sabil 153,480.00 76
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 105,877,077.00 84,815