Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2020
(KELANTAN)

Home > Statistik Agihan Zakat > KELANTAN > Terperinci

Negeri : KELANTAN
Tahun : 2020

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 114,646,900.27 50,189
Miskin (al-Masakin) 0.00 0
Amil 29,400,751.12 691
Muallaf 2,062,927.58 207
Riqab 0.00 0
Gharimin 69,518.29 21
Fisabilillah 39,403,950.13 6,427
Ibnu Sabil 0.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 185,584,047.39 57,535