Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2012
(MELAKA)

Home > Statistik Agihan Zakat > MELAKA > Terperinci

Negeri : MELAKA
Tahun : 2012

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 5,741,935.79 1,077
Miskin (al-Masakin) 7,385,210.22 8,044
Amil 7,107,359.33 946
Muallaf 3,104,859.89 233
Riqab 600,000.00 0
Gharimin 3,845,563.00 1,410
Fisabilillah 21,200,986.34 0
Ibnu Sabil 54,959.30 110
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 49,040,873.87 11,820