Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2014
(MELAKA)

Home > Statistik Agihan Zakat > MELAKA > Terperinci

Negeri : MELAKA
Tahun : 2014

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 5,734,409.18 248
Miskin (al-Masakin) 17,797,993.65 8,336
Amil 8,404,039.04 90
Muallaf 4,600,294.86 47
Riqab 6,300,000.00 0
Gharimin 70,730.70 24
Fisabilillah 14,277,135.73 0
Ibnu Sabil 15,985.00 296
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 57,200,588.16 9,041