Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2016
(MELAKA)

Home > Statistik Agihan Zakat > MELAKA > Terperinci

Negeri : MELAKA
Tahun : 2016

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 3,927,675.80 263
Miskin (al-Masakin) 25,955,056.00 6,270
Amil 12,000,000.00 0
Muallaf 5,471,242.00 2,000
Riqab 24,522,890.00 0
Gharimin 405,200.00 0
Fisabilillah 19,993.00 0
Ibnu Sabil 3,065,908.00 289
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 75,367,964.80 8,822