Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2015
(MELAKA)

Home > Statistik Agihan Zakat > MELAKA > Terperinci

Negeri : MELAKA
Tahun : 2015

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 2,593,633.57 228
Miskin (al-Masakin) 21,389,289.10 7,900
Amil 13,410,904.86 0
Muallaf 5,059,955.33 2,996
Riqab 600,000.00 0
Gharimin 3,166,520.00 0
Fisabilillah 25,713,297.58 0
Ibnu Sabil 30,651.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 71,964,251.44 11,124