Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2018
(MELAKA)

Home > Statistik Agihan Zakat > MELAKA > Terperinci

Negeri : MELAKA
Tahun : 2018

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 4,623,253.00 279
Miskin (al-Masakin) 31,201,118.00 7,511
Amil 15,688,104.00 0
Muallaf 7,494,122.00 3,903
Riqab 449,000.00 0
Gharimin 2,704,000.00 0
Fisabilillah 24,826,737.00 0
Ibnu Sabil 87,515.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 87,073,849.00 11,693