Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2017
(MELAKA)

Home > Statistik Agihan Zakat > MELAKA > Terperinci

Negeri : MELAKA
Tahun : 2017

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 4,297,142.00 283
Miskin (al-Masakin) 28,486,884.00 6,540
Amil 13,414,383.00 0
Muallaf 6,280,907.00 3,374
Riqab 400,000.00 0
Gharimin 3,011,000.00 0
Fisabilillah 23,682,782.00 0
Ibnu Sabil 52,363.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 79,625,461.00 10,197