Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2019
(MELAKA)

Home > Statistik Agihan Zakat > MELAKA > Terperinci

Negeri : MELAKA
Tahun : 2019

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 5,728,940.83 234
Miskin (al-Masakin) 38,154,489.01 7,659
Amil 15,452,986.10 0
Muallaf 9,237,568.05 183
Riqab 638,800.00 0
Gharimin 835,550.00 0
Fisabilillah 26,479,373.09 0
Ibnu Sabil 92,588.00 1,307
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 96,620,295.08 9,383