Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2021
(MELAKA)

Home > Statistik Agihan Zakat > MELAKA > Terperinci

Negeri : MELAKA
Tahun : 2021

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 9,462,799.00 203
Miskin (al-Masakin) 39,630,837.00 7,885
Amil 13,846,244.00 0
Muallaf 5,850,975.00 152
Riqab 422,200.00 0
Gharimin 2,742,411.00 0
Fisabilillah 25,799,640.00 0
Ibnu Sabil 56,290.00 2,223
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 97,811,396.00 10,463