Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2007
(MELAKA)

Home > Statistik Agihan Zakat > MELAKA > Terperinci

Negeri : MELAKA
Tahun : 2007

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 3,881,149.40 0
Miskin (al-Masakin) 821,163.83 0
Amil 3,601,773.42 0
Muallaf 972,401.36 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 4,690.00 0
Fisabilillah 8,622,021.32 0
Ibnu Sabil 3,756.70 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 17,906,956.03 0