Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2008
(MELAKA)

Home > Statistik Agihan Zakat > MELAKA > Terperinci

Negeri : MELAKA
Tahun : 2008

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 6,211,318.00 0
Miskin (al-Masakin) 1,174,219.13 0
Amil 4,245,648.29 0
Muallaf 1,420,558.95 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 12,266.33 0
Fisabilillah 7,635,472.76 0
Ibnu Sabil 625,210.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 21,324,693.46 0