Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2009
(MELAKA)

Home > Statistik Agihan Zakat > MELAKA > Terperinci

Negeri : MELAKA
Tahun : 2009

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 10,462,743.00 0
Miskin (al-Masakin) 2,828,231.59 0
Amil 5,427,094.55 0
Muallaf 5,180,132.53 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 1,095,447.00 0
Fisabilillah 7,161,869.69 0
Ibnu Sabil 1,966.55 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 32,157,484.91 0