Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2010
(MELAKA)

Home > Statistik Agihan Zakat > MELAKA > Terperinci

Negeri : MELAKA
Tahun : 2010

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 13,105,063.33 0
Miskin (al-Masakin) 1,121,227.42 0
Amil 5,132,163.68 0
Muallaf 1,718,907.87 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 3,448,820.50 0
Fisabilillah 6,859,251.28 0
Ibnu Sabil 7,124.65 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 31,392,558.73 0