Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2011
(MELAKA)

Home > Statistik Agihan Zakat > MELAKA > Terperinci

Negeri : MELAKA
Tahun : 2011

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 10,237,833.58 2,492
Miskin (al-Masakin) 3,309,685.06 6,716
Amil 5,672,509.77 946
Muallaf 1,822,599.60 195
Riqab 0.00 0
Gharimin 3,018,084.00 131
Fisabilillah 10,212,799.64 0
Ibnu Sabil 3,703.55 45
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 34,277,215.20 10,525