Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2013
(MELAKA)

Home > Statistik Agihan Zakat > MELAKA > Terperinci

Negeri : MELAKA
Tahun : 2013

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 3,197,852.77 248
Miskin (al-Masakin) 15,573,646.86 8,336
Amil 8,190,553.37 90
Muallaf 3,437,707.85 47
Riqab 600,000.00 0
Gharimin 7,105,133.00 24
Fisabilillah 15,854,995.99 0
Ibnu Sabil 55,677.00 296
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 54,015,566.84 9,041