Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2014
(NEGERI SEMBILAN)

Home > Statistik Agihan Zakat > NEGERI SEMBILAN > Terperinci

Negeri : NEGERI SEMBILAN
Tahun : 2014

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 843,200.00 327
Miskin (al-Masakin) 29,949,777.00 5,162
Amil 10,074,482.00 1,551
Muallaf 7,756,369.00 8,096
Riqab 19,337,201.00 8,685
Gharimin 2,275,972.00 2,100
Fisabilillah 27,221,832.00 711
Ibnu Sabil 327,060.00 610
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 97,785,893.00 27,242