Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2015
(NEGERI SEMBILAN)

Home > Statistik Agihan Zakat > NEGERI SEMBILAN > Terperinci

Negeri : NEGERI SEMBILAN
Tahun : 2015

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 719,500.00 500
Miskin (al-Masakin) 30,487,834.17 7,148
Amil 10,991,717.07 1,200
Muallaf 8,635,838.41 3,580
Riqab 18,366,919.55 25,150
Gharimin 2,459,465.61 7,520
Fisabilillah 24,832,378.02 5,923
Ibnu Sabil 442,332.10 350
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 96,935,984.93 51,371