Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2016
(NEGERI SEMBILAN)

Home > Statistik Agihan Zakat > NEGERI SEMBILAN > Terperinci

Negeri : NEGERI SEMBILAN
Tahun : 2016

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 1,362,589.00 265
Miskin (al-Masakin) 33,007,127.79 27,030
Amil 11,553,058.37 0
Muallaf 8,252,683.44 1,638
Riqab 17,900,129.41 10,300
Gharimin 2,014,452.75 2,138
Fisabilillah 28,326,719.36 7,312
Ibnu Sabil 450,376.80 771
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 102,867,136.92 49,454