Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2019
(NEGERI SEMBILAN)

Home > Statistik Agihan Zakat > NEGERI SEMBILAN > Terperinci

Negeri : NEGERI SEMBILAN
Tahun : 2019

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 0.00 0
Miskin (al-Masakin) 38,166,756.68 20,127
Amil 17,722,325.54 176
Muallaf 11,258,924.91 687
Riqab 22,440,006.78 9,572
Gharimin 2,530,606.39 2,179
Fisabilillah 31,250,582.86 3,426
Ibnu Sabil 37,003.00 755
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 123,406,206.16 36,922