Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2020
(NEGERI SEMBILAN)

Home > Statistik Agihan Zakat > NEGERI SEMBILAN > Terperinci

Negeri : NEGERI SEMBILAN
Tahun : 2020

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 0.00 0
Miskin (al-Masakin) 38,193,312.96 1,576
Amil 17,393,358.63 1,548
Muallaf 9,150,786.82 11,015
Riqab 17,404,968.18 6,894
Gharimin 2,062,017.00 2,131
Fisabilillah 30,012,275.69 1,576
Ibnu Sabil 20,505.00 488
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 114,237,224.28 25,228