Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2011
(NEGERI SEMBILAN)

Home > Statistik Agihan Zakat > NEGERI SEMBILAN > Terperinci

Negeri : NEGERI SEMBILAN
Tahun : 2011

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 1,157,065.00 0
Miskin (al-Masakin) 13,818,240.00 0
Amil 5,757,408.00 0
Muallaf 4,475,037.00 0
Riqab 13,551,700.00 0
Gharimin 2,230,842.00 0
Fisabilillah 17,397,966.00 0
Ibnu Sabil 954,259.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 59,342,517.00 0