Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2010
(NEGERI SEMBILAN)

Home > Statistik Agihan Zakat > NEGERI SEMBILAN > Terperinci

Negeri : NEGERI SEMBILAN
Tahun : 2010

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 1,339,247.25 0
Miskin (al-Masakin) 13,206,293.55 0
Amil 6,904,598.98 0
Muallaf 4,001,688.89 0
Riqab 10,805,949.01 0
Gharimin 2,060,098.42 0
Fisabilillah 13,061,989.02 0
Ibnu Sabil 360,407.50 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 51,740,272.62 0