Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2009
(NEGERI SEMBILAN)

Home > Statistik Agihan Zakat > NEGERI SEMBILAN > Terperinci

Negeri : NEGERI SEMBILAN
Tahun : 2009

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 0.00 0
Miskin (al-Masakin) 12,024,203.69 0
Amil 5,283,985.78 0
Muallaf 2,837,874.73 0
Riqab 11,354,299.20 0
Gharimin 2,889,624.39 0
Fisabilillah 6,605,764.36 0
Ibnu Sabil 216,000.20 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 41,211,752.35 0