Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2008
(NEGERI SEMBILAN)

Home > Statistik Agihan Zakat > NEGERI SEMBILAN > Terperinci

Negeri : NEGERI SEMBILAN
Tahun : 2008

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 0.00 0
Miskin (al-Masakin) 12,240,024.27 0
Amil 4,676,560.87 0
Muallaf 2,671,140.52 0
Riqab 9,533,390.79 0
Gharimin 1,368,273.57 0
Fisabilillah 6,054,413.73 0
Ibnu Sabil 274,407.33 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 36,818,211.08 0