Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2007
(NEGERI SEMBILAN)

Home > Statistik Agihan Zakat > NEGERI SEMBILAN > Terperinci

Negeri : NEGERI SEMBILAN
Tahun : 2007

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 0.00 0
Miskin (al-Masakin) 10,697,359.85 0
Amil 3,340,913.37 0
Muallaf 1,995,800.54 0
Riqab 8,256,140.32 0
Gharimin 1,074,182.66 0
Fisabilillah 5,590,644.34 0
Ibnu Sabil 237,131.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 31,192,172.08 0