Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2012
(NEGERI SEMBILAN)

Home > Statistik Agihan Zakat > NEGERI SEMBILAN > Terperinci

Negeri : NEGERI SEMBILAN
Tahun : 2012

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 968,331.20 0
Miskin (al-Masakin) 16,232,219.71 0
Amil 6,427,797.15 0
Muallaf 5,063,713.89 0
Riqab 12,268,878.83 0
Gharimin 1,884,470.25 0
Fisabilillah 18,428,803.82 0
Ibnu Sabil 188,388.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 61,462,602.85 0