Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2013
(NEGERI SEMBILAN)

Home > Statistik Agihan Zakat > NEGERI SEMBILAN > Terperinci

Negeri : NEGERI SEMBILAN
Tahun : 2013

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 1,210,750.40 0
Miskin (al-Masakin) 22,896,995.97 0
Amil 7,691,355.78 0
Muallaf 6,225,635.24 0
Riqab 13,765,085.26 0
Gharimin 1,667,993.32 0
Fisabilillah 22,923,631.01 0
Ibnu Sabil 452,243.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 76,833,689.98 0