Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2013
(PAHANG)

Home > Statistik Agihan Zakat > PAHANG > Terperinci

Negeri : PAHANG
Tahun : 2013

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 11,056,082.00 0
Miskin (al-Masakin) 8,716,576.00 0
Amil 16,687,040.00 0
Muallaf 4,347,805.00 0
Riqab 11,250.00 0
Gharimin 35,086.00 0
Fisabilillah 53,580,685.00 0
Ibnu Sabil 371,786.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 94,806,310.00 0