Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2011
(PAHANG)

Home > Statistik Agihan Zakat > PAHANG > Terperinci

Negeri : PAHANG
Tahun : 2011

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 9,485,251.00 0
Miskin (al-Masakin) 7,001,369.00 0
Amil 9,964,253.00 0
Muallaf 3,397,352.00 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 123,900.00 0
Fisabilillah 29,209,375.00 0
Ibnu Sabil 428,127.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 59,609,627.00 0