Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2008
(PAHANG)

Home > Statistik Agihan Zakat > PAHANG > Terperinci

Negeri : PAHANG
Tahun : 2008

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 3,395,974.00 0
Miskin (al-Masakin) 5,211,227.00 0
Amil 2,484,981.00 0
Muallaf 2,207,483.00 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 180,232.00 0
Fisabilillah 8,747,865.00 0
Ibnu Sabil 0.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 22,227,762.00 0