Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2014
(PULAU PINANG)

Home > Statistik Agihan Zakat > PULAU PINANG > Terperinci

Negeri : PULAU PINANG
Tahun : 2014

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 5,813,312.00 2,646
Miskin (al-Masakin) 34,618,427.00 25,542
Amil 7,612,808.00 236
Muallaf 2,262,812.00 717
Riqab 0.00 0
Gharimin 1,539,729.00 239
Fisabilillah 27,996,248.00 3,703
Ibnu Sabil 255,611.00 346
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 80,098,947.00 33,429