Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2015
(PULAU PINANG)

Home > Statistik Agihan Zakat > PULAU PINANG > Terperinci

Negeri : PULAU PINANG
Tahun : 2015

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 6,109,569.40 3,666
Miskin (al-Masakin) 46,349,941.90 35,746
Amil 16,201,385.75 0
Muallaf 1,999,584.10 857
Riqab 0.00 0
Gharimin 1,671,143.30 259
Fisabilillah 28,626,827.78 4,053
Ibnu Sabil 371,045.90 410
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 101,329,498.13 44,991