Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2016
(PULAU PINANG)

Home > Statistik Agihan Zakat > PULAU PINANG > Terperinci

Negeri : PULAU PINANG
Tahun : 2016

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 6,412,029.00 2,725
Miskin (al-Masakin) 47,998,180.64 28,171
Amil 12,807,299.32 233
Muallaf 2,003,665.69 2
Riqab 0.00 0
Gharimin 2,107,916.72 264
Fisabilillah 28,297,268.22 3,993
Ibnu Sabil 305,104.20 244
Lain-lain 1,031,043.30 67
JUMLAH 100,962,507.09 35,699