Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2018
(PULAU PINANG)

Home > Statistik Agihan Zakat > PULAU PINANG > Terperinci

Negeri : PULAU PINANG
Tahun : 2018

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 6,534,975.26 3,870
Miskin (al-Masakin) 47,954,671.63 37,871
Amil 14,757,740.04 229
Muallaf 2,336,666.00 2
Riqab 0.00 0
Gharimin 2,127,711.11 289
Fisabilillah 26,625,424.35 3,548
Ibnu Sabil 291,272.30 180
Lain-lain 381,711.00 1
JUMLAH 101,010,171.69 45,990