Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2019
(PULAU PINANG)

Home > Statistik Agihan Zakat > PULAU PINANG > Terperinci

Negeri : PULAU PINANG
Tahun : 2019

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 7,058,526.40 2,884
Miskin (al-Masakin) 49,913,305.25 32,038
Amil 15,178,868.41 234
Muallaf 2,206,666.00 1
Riqab 0.00 0
Gharimin 2,786,777.50 387
Fisabilillah 33,959,963.33 3,382
Ibnu Sabil 280,764.90 169
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 111,384,871.79 39,095