Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2020
(PULAU PINANG)

Home > Statistik Agihan Zakat > PULAU PINANG > Terperinci

Negeri : PULAU PINANG
Tahun : 2020

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 5,235,436.93 4,441
Miskin (al-Masakin) 40,036,324.07 36,347
Amil 16,406,161.11 237
Muallaf 1,500,000.00 1
Riqab 0.00 0
Gharimin 3,040,879.29 449
Fisabilillah 60,317,614.91 21,365
Ibnu Sabil 45,157.90 26
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 126,581,574.21 62,866