Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2012
(PULAU PINANG)

Home > Statistik Agihan Zakat > PULAU PINANG > Terperinci

Negeri : PULAU PINANG
Tahun : 2012

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 5,472,487.50 3,137
Miskin (al-Masakin) 27,303,375.54 25,513
Amil 10,583,303.09 233
Muallaf 3,664,268.20 742
Riqab 0.00 0
Gharimin 1,260,544.65 266
Fisabilillah 20,069,026.08 3,540
Ibnu Sabil 318,391.40 305
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 68,671,396.46 33,736